Tag Archives : ฝากประจำ


รู้จักบัญชีฝากประจำ รู้จักบัญชีฝากประจำ
เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนสับสน เข้าใจผิดว่าฝากประจำคือการที่ฝากด้วยยอดเท่าๆกันเป็นประจำ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะ